Regulamentul concursului online

„Care va fi subiectul primului curs lansat?”

Art. 1 Organizatorul şi Regulamentul oficial al Concursului

Organizatorul campaniei online “Care va fi subiectul primului curs lansat” (denumită în continuare “Concurs online”) este Societatea Romania Survey GEC („RoSurvey”), persoană juridică română, cu sediul social în judeţul Ialomiţa, Slobozia, str. Gării, nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J21/375/2019, având CUI 41057560, reprezentată legal de către Dl. Vlăducu Cătălin, în calitate de Manager, denumită în continuare "RoSurvey" sau "Organizatorul"

Concursul online se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concursul online. Regulamentul este disponibil pe website-ul Organizatorului, www.gecgroup.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă aducând la cunostinţa publicului eventualele modificări aduse acestuia şi prin publicarea sa pe www.gecgroup.ro. Regulamentul este obligatoriu pentru toţi participanţii la acest Concurs.

Art. 2 Perioada şi aria de desfăşurare ale concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfaşoară începând cu data de 19.03.2023, 12:00, până la data lansării oficiale a site-ului www.gecgroup.ro, pe întreg teritoriul României, în spaţiul virtual corespunzător paginii https://www.gecgroup.ro/index.php?p=concurs şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3 Dreptul de participare

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reşedinţa în România şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

1) Completează toate datele de identificare solicitate în formularul de înscriere

2) Răspunde la întrebarea de concurs printr-un comentariu

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajaţii organizatorului, angajaţii companiilor implicate în realizarea Concursului, precum şi rudele până la gradul al doilea inclusiv şi afinii (soţ/soţie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfăşoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.gecgroup.ro/index.php?p=concurs

Art. 4. Descalificarea participanţilor

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-şi o identitate falsă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câştigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influenţeze Concursul prin modalităţi frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

Art. 5. Participarea în Concurs

5.1. Orice persoană care doreşte să se înscrie în Concurs şi respectă condiţiile de la Art. 3, poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada Concursului. Pentru a se înscrie, participanţii trebuie să respecte urmatoarele:

- să acceseze pagina https://www.gecgroup.ro/index.php?p=concurs

- să dea Like paginii https://www.facebook.com/profile.php?id=100090956290768

- să ia la cunostinţă prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ulhttps://www.gecgroup.ro/index.php?p=rules_concurs

- să raspundă întrebării de concurs. Răspunsul trebuie postat drept comentariu la postarea de concurs.

La lansarea oficială a site-ului www.gecgroup.ro, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090956290768 , se va realiza o postare de Concurs, în care va fi anunţat finalul perioadei de înscriere în concurs. Ulterior, în cel mult 7 zile calendaristice, participanţii la concurs vor fi anunţati cu privire la premiul pe care l-au câştigat.

Art. 6. Premii şi acordarea premiilor

6.1. În cadrul Concursului, Organizatorul va acorda două categorii de premii. Premiile constau în reduceri de 10% şi respectiv 3% reducere la orice achiziţie de curs din secţiunea Cursuri a site-ului www.gecgroup.ro. Reducerea de 10% va fi acordată participanţilor care au ghicit subiectul primului curs lansat în secţiunea de cursuri a site-ului www.gecgroup.ro. Reducerea de 3% va fi acordată participanţilor care nu au ghicit subiectul primului curs lansat în secţiunea de cursuri a site-ului www.gecgroup.ro

6.2. Premiile nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani sau alte produse ori servicii.

6.3. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli suplimentare după punerea câştigătorilor în posesia premiilor.

6.4. Numai participanţii care respectă criteriile de participare la concurs vor fi înscrişi la procedura finală de acordare a premiilor. Ulterior, în cel mult 7 zile calendaristice, participanţii la concurs vor fi anuntaţi cu privire la premiul pe care l-au câştigat prin intermediul unui e-mail şi/sau mesaj WhatsApp.

6.5. Fiecare câştigător are obligaţia de a confirma primirea mesajului, e-mail si/sau WhatsApp, şi să finalizeze procesul de acordare al premiului, prin înregistrarea sa ca utilizator în secţiunea „Log in” a site-ului www.gecgroup.ro

6.6. În cazul în care un câştigător nu finalizează procesul de înregistrare în termen de 72 de ore de la primirea mesajului e-mail şi/sau WhatsApp, Organizatorul are dreptul de a-l descalifica şi anula acordarea premiului.

6.7. Premiul câştigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câştiguri şi nici nu se acordă contravaloarea lui în bani. În cazul refuzului câştigătorilor de a beneficia de premii sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, aceştia vor pierde dreptul de atribuire a premiilor. În asemenea cazuri, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile respective altor participanţi.

6.8. Orice eventuală contestaţie, inclusiv privind modul de validare şi acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant şi transmisă la adresa de e-mail concurs@gecgroup.ro, în termen de maximum 5 zile de la data încheierii concursului. Contestaţia se va soluţiona în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care contestatorul va fi nemulţumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestaţiei pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art. 7. Anularea jurizării

7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situaţii neprevăzute, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică şi în cazul în care extragerile nu pot fi desfăşurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecţiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implică drepturi pentru participanţi.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului https://www.facebook.com/profile.php?id=100090956290768.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanţi care se înscriu în concurs folosind date de identificare false sau incomplete.

Art. 8. Taxe şi impozite aferente

Conform Codului Fiscal, art. 110 (4) nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de persoana fizică, pentru fiecare premiu de la acelaşi plătitor într-o singură zi.

Art. 9. Încetarea inainte de termen a Concursului

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lui, de a continua Concursul.

(2) Situaţiilor avute în vedere de alineatul precedent le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al unei instanţe judecătoreşti sau al altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este ţinut de nicio obligaţie către participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 10. Protecţia datelor personale

În vederea organizării prezentului Concurs, RoSurvey colectează şi prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele tale personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Te rugăm să citeşti această informare cu atenţie. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către RoSurvey în derularea Concursului online ’’Pregăteşte-te să laşi lucrurile bune să se întâmple!’’

1. Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, adresa de corespondenţă). Datele sunt necesare pentru desfăşurarea campaniei, conform art. 1-6

Scopul în care datele personale sunt utilizate:

RoSurvey colectează şi prelucrează datele tale personale în următoarele scopuri:

a) în vederea derulării prezentului Concurs organizat de RoSurvey;

b) marketing, pentru informarea şi acordarea de beneficii de loialitate şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor şi produselor oferite (transmiterea de ştiri, promoţii, produse noi);

c) soluţionarea reclamaţiilor şi a solicitărilor din partea participanţilor;

d) soluţionarea potenţialelor litigii, deferite instanţelor (de drept comun sau arbitrale, din ţară sau străinătate);

e) comunicări sau raportări către autoritaţile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale abilitate.

Colectarea şi prelucrarea datelor tale pentru scopurile menţionate mai sus, are ca temei:

• consimţământul participanţilor la concurs

• o obligaţie legală a Operatorului;

• interesul legitim al Operatorului, pentru activităţi precum efectuarea de analize statistice/actuariale şi raportări interne sau către alte entităţi ale grupului din care RoSurvey face parte, verificarea integrităţii şi conformităţii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor şi a plăţilor nejustificate ale dosarelor de daună, asigurarea măsurilor de securitate necesare etc.

• Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

• autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor precum şi cele din domeniul asigurărilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligaţii legale a Operatorului;

• furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de organizare al campaniei (ex. dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii marketing etc);

• instituţii, agenţii de stat, guvernamentale, dacă legislaţia stipulează acest lucru;

• alte companii din cadrul RoSurvey (naţionale şi/sau internaţionale);

• instanţe judecătoreşti sau arbitrale, notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experţi evaluatori.

Transferul datelor personale într-o ţară din afara Zonei Economice Europene

Transferul datelor personale într-o ţară din afara Zonei Economice Europene RoSurvey ar putea să transfere datele personale către alte companii din afară sau din cadrul RoSurvey, aflate în exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, RoSurvey a luat o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislaţia europeană. Printre aceste măsuri se regăsesc şi încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european. Te rugăm să consulţi secţiunea „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ de pe www.gecgroup.ro pentru mai multe detalii.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puţin pe durata de valabilitate a campaniei, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor contractuale de către oricare dintre părţi. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale generale precum şi cele aplicabile în materie, în acord cu Regulamentul Intern aplicabil la nivelul RoSurvey. Drepturile pe care le ai în ceea ce priveşte datele tale personale În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condiţiilor specificate în Regulamentul privind protecţia datelor la nivel european 679/2016 iţi poti exercita oricare dintre următoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, Dreptul de a vă retrage consimţământul, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ, Dreptul de a depune o plângere la noi şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor, Dreptul de a te adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către RoSurvey a datelor personale, te rugăm să ne contactezi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând numele tău, adresa poştală sau de email (în funcţie de modalitatea prin care doreşti să comunicăm), numărul de telefon şi scopul cererii. Ne puteți contacta: prin e-mail, la adresa: datepersonale@gecgroup.ro;

Art. 11 Litigii

În cazul unor litigii apărute între Romania Survey GEC şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor Regulamentului.

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe www.gecgroup.ro

ORGANIZATOR,,

Societatea Romania Survey GEC